کادو برای دختر بچه 1،2،5،7،8،9، 10 ساله [ 300+ پیشنهاده ویژه]

کادو تولد برای دختر بچه چی بخریم

کادو برای دختر ۷ ساله

کادو تولد برای دختر بچه 8 ساله

کادو برای دختر بچه

بهترین هدیه تولد برای دختر 9 ساله

هدیه برای دختر بچه

کادو برای دختر ۸ ساله

کادو برای دختر ۹ ساله

کادو تولد برای دختر ۷ ساله

کادو برای دختر ۵ ساله

کادو تولد برای دختر ۸ ساله

 • کادو تولد دختر بچه
 • برای تولد دختر بچه چی بخریم
 • بهترین کادو برای دختر بچه
 • کادو تولد برای دختر ۱۰ ساله
 • کادو تولد برای دختر ۵ ساله
 • کادو برای دختر ۶ ساله
 • کادو تولد برای دختر بچه
 • کادو برای کودک دختر
 • کادو تولد برای دختر 5 ساله
 • هدیه مناسب برای دختر ۸ ساله
 • کادو تولد برای دختر 7 ساله
 • کادو تولد برای دختر بچه 10 ساله
 • کادو برای بچه 8 ساله
 • چي بخرم کادو تولد برای دختر بچه 8 ساله
 • کادوی تولد برای دختر ۷ ساله
 • کادو تولد برای کودک دختر
 • کادو برای دختر 7 ساله
 • کادو مناسب دختر ۷ ساله
 • کادو تولد برای دختر 8 ساله
 • کادو تولد برای دختر ۸ ساله چی بخرم
 • هدیه برای دختر ۶ ساله
 • هدیه برای دختر ۷ ساله
 • کادو برای دختربچه
 • کادو برای دختر 8 ساله
 • کادو برای دختر 5 ساله
 • هدیه تولد برای دختر بچه 4 ساله
 • کادو تولد دختر ۷ ساله
 • هدیه برای دختر ۹ ساله
 • هدیه تولد برای دختر ۸ ساله
 • کادو تولد برای دختر ۷ ساله چی بخرم
 • کادو تولد برای دختر ۶ ساله
 • ایده کادو برای دختر بچه
 • هدیه برای دختر 7 ساله
 • کادوی تولد برای دختر ۸ ساله
 • هدیه تولد دختر بچه
 • هدیه برای دختر بچه ها
 • هدیه مناسب دختر ۸ ساله
 • کادو برای دختر ۱۰ ساله
 • هدیه برای دختر ۸ ساله
 • بهترین هدیه برای دختر بچه
 • کادو تولد برای دختر بچه ۸ ساله
 • کادو برای دختر بچه ۵ ساله
 • کادو تولد دختر ۸ ساله
 • ایده کادو تولد برای دختر بچه
 • بهترین کادو برای دختر ۷ ساله
 • هدیه تولد برای دختر بچه
 • ایده کادو تولد دختر بچه
 • کادو دختر بچه
 • کادوی تولد دختر بچه
 • کادو برای دختر هفت ساله
 • هدیه مناسب برای دختر 6 ساله
 • کادو تولد دختر ۵ ساله
 • هدیه دختر بچه
 • برای دختر بچه کادو چی بخریم
 • هدیه به دختر بچه
 • کادوی تولد برای دختر ۹ ساله
 • کادو تولد بچه دختر
 • کادو برای تولد دختر ۸ ساله
 • هدیه برای دختربچه
 • بهترین کادو برای دختر ۸ ساله
 • کادو تولد برای دختر ۷ساله
 • کادو تولد برای دختر بچه 5 ساله
 • کادوی تولد برای دختر بچه 2 ساله
 • کادو تولد برای دختر ۹ ساله
 • کادو برای تولد دختر بچه
 • کادو تولد دختر ۶ ساله
 • هدیه برای دختر ۵ ساله
 • کادو تولد برای دختر هشت ساله
 • هدیه تولد دختر ۸ ساله
 • بهترین کادو برای دختر ۹ ساله
 • بهترین کادو تولد برای دختر ۸ ساله
 • هدیه تولد دختر ۵ ساله
 • کادو بچه گانه دخترانه
 • هدیه برای دختر ۱۰ ساله
 • کادو برای دختر 10 ساله
 • کادو برای دختر بچه ۱۰ ساله
 • بهترین کادو برای دختر ۱۰ ساله
 • کادوی تولد برای دختر بچه
 • کادوی تولد برای دختر ۵ ساله
 • هدیه تولد برای دختر ۷ ساله
 • کادو مناسب برای دختر بچه
 • بهترین هدیه برای کودک 6 ساله
 • کادو تولد برای دختر ۱۰ ساله ارزان
 • کادو برای دختر 9 ساله
 • کادو تولد برای دختر بچه 7 ساله
 • کادو تولد برای دختر 6 ساله
 • کادو تولد کودک دختر
 • کادو برای دختر بچه 6 ساله
 • کادو برای دختر بچه ۷ ساله
 • کادو برای دختر بچه ۸ ساله
 • هدیه تولد برای دختر ۹ ساله
 • کادو برای دختر بچه ۶ ساله
 • هدیه تولد برای دختر ۶ ساله
 • کادوی تولد دختر ۸ ساله
 • کادو تولد برای دختر بچه ۵ ساله
 • کادو تولد دختر ۹ ساله
 • بهترین هدیه برای دختر بچه 9 ساله
 • هدیه برای تولد دختر بچه
 • چي بخرم کادو تولد برای دختر بچه
 • کادو برای دختر بچه ها
 • کادو تولد برای دختربچه
 • کادو برای دختر هشت ساله
 • کادو تولد برای دختر ۲ ساله
 • کادوی تولد دخترانه 8 ساله
 • کادو تولد برای دختر بچه ۱۰ ساله
 • کادو برای بچه دختر
 • هدیه ارزان برای بچه ها
 • کادو برای دختر ۴ ساله
 • کادو تولد برای دختر بچه ۹ ساله
 • کادوی تولد برای دختر ۴ ساله
 • بهترین هدیه برای دختر ۱۰ ساله
 • کادو تولد برای دختر بچه 10ساله
 • کادو واسه دختر بچه
 • کادو تولد برای دختر ۸ساله
 • کادو تولد برای دختر پنج ساله
 • کادو تولد برای دختر بچه دیجی کالا
 • کادو تولد دختر ۱۰ ساله
 • کادو برای دختر ده ساله
 • کادو تولد برای دختر 9 ساله
 • هدیه مناسب دختر ۱۰ ساله
 • کادو برای دختر بچه ۹ ساله
 • هدیه برای دختر ده ساله
 • کادو کودک دختر
 • کادو برای دختر ۸ساله
 • کادو تولد برای دختر۷ساله
 • کادو تولد برای دختر هفت ساله
 • هدیه تولد برای دختر ۵ ساله
 • هدیه برای دختر بچه 5 ساله
 • کادو برای دختر ۲ ساله
 • بهترین کادو تولد برای دختر ۹ ساله
 • کادو بچه گانه دختر
 • کادو کودکانه دخترانه
 • کادو تولد برای بچه دختر
 • کادو برای کودک ۷ ساله
 • هدیه برای دختر بچه 6 ساله
 • هدیه تولد برای دختر 8 ساله
 • کادوی تولد دختر ۵ ساله
 • بهترین هدیه تولد برای دختر ۸ ساله
 • کادو تولد دختر 7 ساله
 • کادو برای دختر پنج ساله
 • برای تولد دختر چی بخریم
 • لیست کادو برای کودک
 • هدیه مناسب کودک 8 ساله
 • کادو برای بچه ۷ ساله
 • کادو برای دختر 6 ساله
 • کادو تولد بچه گانه دخترانه
 • بهترین کادو برای دختر بچه 10 ساله
 • کادو برای دختر ۶ساله
 • کادوی تولد برای دختر 11 ساله
 • بهترین هدیه تولد برای دختر 9 ساله ارزان
 • کادوی تولد برای دختر ۱۰ ساله
 • کادو تولد برای دختر 10 ساله
 • کادو مناسب دختر ۱۰ ساله
 • بهترین هدیه برای بچه های ابتدایی
 • کادو تولد برای دختر بچه ۶ ساله
 • هدیه تولد دختر ۹ ساله
 • کادو تولد برای دختر بچه ۴ساله
 • کادو تولد برای دختر 2 ساله
 • کادو برا دختر بچه
 • بهترین کادو تولد برای دختر بچه
 • خرید کادو تولد برای دختر بچه
 • برای تولد دخترم چی بخرم
 • هدیه تولد برای دختر ۱۰ ساله
 • کادو برای بچه ۵ ساله
 • هدیه برای بچه 10 ساله
 • بهترین هدیه برای دختر کلاس اولی
 • کادو تولد برای دختر ۹ ساله چی بخرم
 • سورپرایز تولد دختر بچه
 • کادو تولد دخترانه بچه گانه
 • هدیه مناسب برای دختر ۹ ساله
 • کادوی تولد برای دختر ۶ساله
 • هدیه مناسب دختر ۹ ساله
 • بهترین هدیه برای دختر 10 ساله
 • کادو برای دختر دو ساله
 • کادو تولد برای دختر بچه 6 ساله
 • کادو تولد دختر ۴ ساله
 • هدیه کودکانه دخترانه
 • کادو تولد دختربچه
 • هدیه کوچک برای دختر بچه
 • کادوی تولد برای دختر 9 ساله
 • هدیه برای کودک ۷ ساله
 • هدیه تولد دختر ۷ ساله
 • برای دختر بچه چی بخریم
 • بهترین هدیه تولد برای دختر 10 ساله
 • کادو برای بچه ۲ ساله
 • کادوی تولد دختر ۹ ساله
 • کادو برای تولد دختر ۹ ساله
 • کادو تولد برای دختر 4 ساله
 • کادو برای دختر 4 ساله
 • کادوی بچه گانه دختر
 • کادو برای بچه ۸ ساله
 • کادو مناسب برای دختر 9 ساله
 • بهترین هدیه برای دختر 9 ساله
 • کادو تولد دخترانه کودکانه
 • کادو تولد دخترانه ۷ ساله
 • کادوی دختر بچه
 • بهترین کادو برای دختر ۵ ساله
 • هدیه برای دختر 5 ساله
 • کادو تولد برای دختر بچه ها
 • کادو تولد دخترانه دیجی کالا
 • کادو تولد بچه
 • کادو تولد برای دختر ۳ ساله
 • کادو برای دختر ۳ ساله
 • کادو بچگانه
 • کادو تولد برای بچه ۱۰ ساله
 • تولد دختر ۸ ساله
 • برای تولد دختر 10 ساله چی بخریم
 • کادو برای کودک ۵ ساله
 • کادو تولد کودک
 • کادو تولد برای دختر دو ساله
 • کادو تولد برای بچه دو ساله
 • هدیه برای دختر بچه ۴ ساله
 • کادو برای دختر ۹ساله
 • هدیه تولد کودک
 • کادو تولد برای دختر ۹ساله
 • کادو تولد برای دختر۵ساله
 • کادو تولد برای دختر کوچک
 • هدیه برای دختر ۴ ساله
 • کادوی تولد برای دختر ۶ ساله
 • کادو تولد دخترانه بچگانه
 • هدیه تولد کودک دختر
 • کادو مناسب دختر ۹ ساله
 • کادو برای بچه یک ساله دختر
 • کادو تولد دختر بچه 2 ساله
 • کادو برای دختر کوچولو
 • کادو برای دختر 2 ساله
 • کادو برای دختر شش ساله
 • هدیه تولد برای دختر بچه ۷ ساله
 • هدیه برای کودک ۸ ساله
 • کادو کوچک برای دختر
 • کادو تولد برای دختر
 • کادوی بچه گانه
 • تولد دختر هفت ساله
 • کادو برای بچه
 • کادو برای تولد دختر ۱۰ ساله
 • هدیه برای دختر کلاس اولی
 • کادو تولد برای دختر 11 ساله
 • کادو تولد برای دختر ۴ ساله
 • کادو تولد برای دختر یک ساله

کادو تولد برای دختر بچه چی بخریم؟ دختر بچه ها از چه کادو تولدی ذوق زده میشن اگر سما هم به دنبال جواب این سوال ها هستید جای درستی آماده اید.

ما در این مقاله قصد داریم بهترین کادو تولد برای دختر بچه ها در سنین مختلف را معرفی کنیم تا شما به راحتی بتوانید کادو مورد نظر خود را تهیه و خریداری کنید.

در این مقاله سعی کردیم کادو تولدهایی را معرفی کنیم که در فروشگاه دیجی کالا موجوده باشه تا با خیال راحت از دیجی کالا خریداری کنید.

 

لیست بهترین کادو تولد برای دختر بچه

کادو تولدی که معرفی می کنیم به همراه نظراتی مشتریانی است که آن محصول را خریداری کرده اند و این موضوع به شما در انتخاب کادو کمک بسیاری خواهد کرد.

هدیه تولد برای دختر بچه چی بخریم؟

همیشه اولین کادویی که می توانیم برای یک دختر بچه بخریم به ذهنمون می رسه عروسک هست درسته عروسک یکی از علایق دخترها محسوب می شود ولی دخترها عاشق هدایای دیگه هم هستن.

حتما قبل از خرید کادو نیاز دختر خود را بپرسید و بدانید از چه نوع کادویی بیشتر خوشش می آید و سلیقه او چیست اگر کادویی طبق سلیقه و نیاز دختر بچه خود تهیه کنید قطعا او از کادو شما سورپرایز و ذوق زده خواهد شد.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: چگونه کادو تولد را در بادکنک بگذاریم

بهترین هدیه تولدبرای دختر بچه

ما در ادامه میخواهیم کادوها را بر اساس سن بچه ها طبقه بندی و معرفی کنیم و دقت داشته باشید کادویی هایی که معرفی می کنیم بر اساس نظرات خریداران است و بهترین بازخورد را از هدیه دادن به یک دختر بچه گرفته اند.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: خرید هدیه تولد برای دختر 12 ساله

کادوی تولد برای دختر بچه 2 ساله

دختر بچه ها در سن 2 سالگی سعی می کنن از کارهای پدر و مادر های خود تقلید کنند و شما بعنوان کادو می توانید وسیله های اسباب بازی را برای آنها خریداری کنید که بتوانند با آنها بازی کنند.

بعنوان نمونه اسباب بازی لوازم آشپزخانه، لوازم پزشکی و … در ادامه بهترین این اسباب بازی ها رو معرفی می کنیم.

عروسک باربی با ویولن

عروسک باربی با ویولن

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 500 گرم
وزن با بسته بندی: 900 گرم
ابعاد: قد 30 سانتی متر

درباره محصول
یک عروسک باربی جذاب و زیبا که یک ویولن قشنگ هم داره.

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی عروسک باربی حامله با لوازم و ارسال رایگان

اسباب بازی عروسک باربی حامله با لوازم و ارسال رایگان

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 500 گرم
وزن با بسته بندی: 800 گرم

درباره محصول
عروسک باربی حامله با لوازم و یک دست لباس اضافه
باربیتون رو به سلیقه خودتون خوشگل کنین و کلی لذت ببرین.
این محصول با کیفیت و ایرانی می باشد.

مشاهده قیمت و خرید

خرید عروسک باربی با کلکسیون کفش به قیمت کارخانه و عمده

خرید عروسک باربی با کلکسیون کفش به قیمت کارخانه و عمده

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 500 گرم
وزن با بسته بندی: 800 گرم

درباره محصول
قیمت اصلی در بالا که نوشتیم میانگین قیمت بازار است؛؛ قیمت تخفیفی هم قیمت کارخانه و عمده است — عکس ها طبیعی و در دقیق گرفته شده است —- با خرید بیشتر هزینه ارسال پست را بین وسایل تقسیم کنید–

– ساخت چین
– کیفیت فوق العاده و درجه یک
– با وسایل آرایش
– با 10 جفت کفش برای عروسک
– ارتفاع باربی 30 سانت
– سر گوشتی و نرم

— بهترین فروشگاه اسباب بازی در ایران — مناسبت ترین قیمت فروشگاه اسباب بازی در ایران – فروشگاه بزرگ اسباب بازی دقیق

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی لیا

عروسک باربی لیا

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 600 گرم
وزن با بسته بندی: 1000 گرم
ابعاد: قد 28

درباره محصول
یک عروسک باربی زیبا که دختر خانم های گل عاشقش میشن. فقط این دو رنگ لباسی که در عکس هست تمام شده و طرح موجود با لباس یاسی رنگ می باشد که بسیار زیباست.

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی با دو نوزاد کد LY518

عروسک باربی با دو نوزاد کد LY518

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 300 گرم
وزن با بسته بندی: 500 گرم

درباره محصول
– باربی به همراه دو نوزاد
– تمام مفصل
– دو عدد شیشه شیر
– صندلی کودک و لگن
– قد باربی 30 سانتیمتر است

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی با دوچرخه.

عروسک باربی با دوچرخه.

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 600 گرم
وزن با بسته بندی: 800 گرم

درباره محصول
باربی با دوچرخه وبچه کوچک واقعا اسباب بازی شیک وخوشکل برای خاله بازی دختر بچه یا دکور انها

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی مفصلی با لباس مجلسی

عروسک باربی مفصلی با لباس مجلسی

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 500 گرم
وزن با بسته بندی: 1000 گرم
ابعاد: قد 30 سانتی متر

درباره محصول
یک عروسک باربی زیبا و جذاب که مفصلی هم هست.

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی مفصلی روسی کد 2082

عروسک باربی مفصلی روسی کد 2082

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 200 گرم
وزن با بسته بندی: 400 گرم

درباره محصول
– عروسک باربی مدل روسی کد 2082
– باربی تمام مفصل
– قد باربی : 33 سانتیمتر

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی مفصلی با دو تاج و وسایل

عروسک باربی مفصلی با دو تاج و وسایل

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 700 گرم
وزن با بسته بندی: 1100 گرم
ابعاد: قد 28

درباره محصول
یک عروسک باربی زیبا و جذاب که وسایل زیادی داره واز قسمت شانه و آرنج و ران مفصلی اما زانو یک تکه) در قسمت زانو مفصلی نیست.

مشاهده قیمت و خرید

 

ست آرایشی اسباب بازی کد 41

ست آرایشی اسباب بازی کد 41

اطلاعات کلی

 • ابعاد
  بسته‌بندی: 230 × 210 × 60 میلی‌متر
 • باتری
  ندارد
 • قابلیت شارژ باتری
  ندارد
 • وزن بسته‌بندی
  195 گرم
 • سبک بازی
  لوازم آرایشی
 • قابلیت شستشو
  دارد
 • اقلام همراه
  – یک عدد سشوار
 • – یک عدد آینه دستی
 • – یک عدد رژ
 • – یک عدد گیره سر
 • – یک عدد موبایل
 • – یک عدد شانه
 • – یک عدد آینه جیبی

نظرات خریداران:

برای بازی بچه ها خیلی خوبه
قشنک و خوب بود دخترم دوسش داشت
واسه دختر دوسالم هیجان انگیز و سرگرم کننده بود
مشاهده قیمت و خرید
ست آشپزخانه اسباب بازی مدل دورا Ak345
ست آشپزخانه اسباب بازی مدل دورا Ak345

اطلاعات کلی

 • ابعاد
  470 × 350 × 95 میلی‌متر
 • وزن
  1210 گرم
 • وزن بسته‌بندی
  1210 گرم
 • سبک بازی
  وسایل آشپزخانه , آشپزی

نظرات خریداران:

برای دخترم خریدم خیلی خوشحال شد البته خوب مقداری درهای کابینت شل میشه
دقیقا مطابق تصویر بود. راضی بودم از این خرید.
اسباب بازی خوبیه برای بچه ها توصیه می کنم بخرید
مشاهده قیمت و خرید
ست اسباب بازی آشپزخانه دورا مدل naabsell 215 مجموعه 4 عددی
ست اسباب بازی آشپزخانه دورا مدل naabsell 215 مجموعه 4 عددی

اطلاعات کلی

 • ابعاد
  535x355x100 میلی‌متر
 • وزن
  1300 گرم
 • باتری
  ندارد
 • اقلام همراه
  یخچال
 • سینک و کمد ظرفشویی
 • اجاق گاز
 • ماشین لباسشویی
 • ماکروفر

نظرات خریداران:

من واقعا راضی بودم برای بابام خریدمممم عالیبود از خیلی از وسیله هام بیشتر دوسش دارم
با سلام از هر نظر عالی هستش مشکل جزئی هم نداشت که بگم من که کاملا راضی بودم
خیلی کیفیت نداره ولی خب بچه ها رو مشغول میکنه
مشاهده قیمت و خرید
ست سرویس چایخوری اسباب بازی کد Na1015
ست سرویس چایخوری اسباب بازی کد Na1015

اطلاعات کلی

 • ابعاد
  340*240 میلی‌متر
 • وزن
  50 گرم
 • ابعاد بسته بندی
  340*240 میلی متر
 • وزن بسته‌بندی
  50 گرم
 • سبک بازی
  وسایل آشپزخانه , وسایل خاله‌بازی , آشپزی , ابزار
 • قابلیت شستشو
  دارد

نظرات خریداران:

بامزه بود به قیمتش می ارزید
برا هدیه گرفتم بچه و مادرش ذوق کردند
دخترم خیلی خوشحال شددوسش داره، فقط خیلی کوچیک
مشاهده قیمت و خرید
اسباب بازی ابزار پزشکی کد 002
اسباب بازی ابزار پزشکی کد 002

اطلاعات کلی

 • ابعاد
  350*220*30 میلی‌متر
 • وزن
  255 گرم
 • باتری
  ندارد
 • قابلیت شارژ باتری
  ندارد
 • وزن بسته‌بندی
  255 گرم
 • سبک بازی
  ابزار پزشکی

نظرات خریداران:

بچه لذت می‌برند
واسه بچه های کوچیک خوبه
خوبه بچه ها خوششون‌میاد
مشاهده قیمت و خرید

کادو تولد برای دختر بچه 5 ساله

انواع اسباب بازی در این سن که بتواند با دوستان خود بازی کند بهترین انتخاب است.

اسباب بازی ماهیگیری اورجینال

اسباب بازی ماهیگیری اورجینال

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 670 گرم
وزن با بسته بندی: 710 گرم

درباره محصول
ست ماهیگیری همراه با پمپ آب
رده سنی +3
ی بازی جذاب برای بچه ها ک میتونن همراه با آب بازی مهارت تمرکزشون رو هم بالا ببرن
کیفیت اصلی اورجینالCE

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی خانه عروسکی گیلدا با وسایل ( سفید و صورتی)

اسباب بازی خانه عروسکی گیلدا با وسایل ( سفید و صورتی)

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 3000 گرم
وزن با بسته بندی: 5000 گرم
ابعاد: 42*42*50 سانت

درباره محصول
خانه های عروسکی بهترین و ماندگارترین هدیه ممکن برای شما خواهد بود.
بازی که بخش خلاقیت و قصه گویی رافعال می کند و ساعت های طولانی کودک سرگرم می کند!!
حتی او را از موبایل و تبلت دور می کند.

امکان بازی چند نفره وجود داره.

لوازم تمام اتاق های یک خانه در پک بالا وجود داره
خانه شامل ست پذیرایی مبل دو و سه نفره و میز کوچک – میز نهارخوری با چهار صندلی
ست اتاق خواب دو مدل تخت خواب – میز آرایش – دراور -ننو
آشپزخانه شامل گاز – یخچال- ظرفشویی
سرویس بهداشتی دارای دستشویی و وان
*تمام کشوها ودرها بازشو هستن

*جنس خانه ها از ام دی اف مرغوب برای تمیز کردن از دستمال مرطوب استفاده بشه . می تونید از الکل برای رعایت پرتوکل ها استفاده کنید .

مناسب عروسک های ال ارتفاع 17 سانت (ارتفاع اتاق ها )

پکیج قابل حمل به همه جا هست .

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی ماشین کنترلی آفرود cross country UTV مقیاس 1:12 شارژی سفید

اسباب بازی ماشین کنترلی آفرود cross country UTV مقیاس 1:12 شارژی سفید

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 1000 گرم
وزن با بسته بندی: 2000 گرم
ابعاد: 20*17 سانتی متر

درباره محصول
ماشین کنترلی cross country UTV آفرود
رنگ سفید در مقیاس 1:12
بسیار باکیفیت و خوش ساخت
امکان حرکت به تمامی جهت ها
همراه با چراغ

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی کنترلی طرح ربات مدل دایناسور کد 1110

اسباب بازی کنترلی طرح ربات مدل دایناسور کد 1110

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 1500 گرم
وزن با بسته بندی: 3000 گرم
ابعاد: 39x29x15

درباره محصول
ابعاد: 390x290x150 میلی‌متر
وزن: 1280 گرم
باتری: ندارد
قابلیت شارژ باتری : دارد
قابلیت شستشو : ندارد
سایر توضیحات:
ریموت کنترل
خارج شدن بخار از دهان
حرکت و چرخش به اطراف
حرکات موزون موزیکال
اقلام همراه : مخزن آب، کابل شارژر ، ریموت کنترل

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی فکری خانه هوش موزیکال برند huanger

اسباب بازی فکری خانه هوش موزیکال برند huanger

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 1120 گرم
وزن با بسته بندی: 1250 گرم
ابعاد: 19.5*27.5*33

درباره محصول
این محصول یه خانه با کلی بازی جالب برای کوچولوها ست. تو هر وجه این مکعب یه بازی جذاب داره که می‌تونه کلی بچه ها رو سرگرم کنه.

بازی ماز و چرخدنده، جاگذاری اشکال هندسی، پیانو موزیکال، فرمان، قفل و کلید و تلفن بازی های این مکعب هیجان انگیز هستند. این محصول برند هانگر بوده و از کیفیت و رنگبندی جذاب و شادی برخورداره.

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی قصر السا آنا فروزن به قیمت کارخانه و عمده – خارجی

اسباب بازی قصر السا آنا فروزن به قیمت کارخانه و عمده - خارجی

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 800 گرم
وزن با بسته بندی: 1500 گرم

درباره محصول
قیمت اصلی در بالا که نوشتیم میانگین قیمت بازار است؛؛ قیمت تخفیفی هم قیمت کارخانه و عمده است — عکس ها طبیعی و در دقیق گرفته شده است —- با خرید بیشتر هزینه ارسال پست را بین وسایل تقسیم کنید—
—————————
– جنس پلاستیکی درجه یک
— چهار بسته لگو است
– هر بسته تقریبا 170 تکه است
– دارای قطعات اضافی هم هست
– ساخت چین
— بصورت آماده ارسال خواهد شد چون قصر آماده کردیم

— بهترین فروشگاه اسباب بازی در ایران — مناسبت ترین قیمت فروشگاه اسباب بازی در ایران – بصورت آماده ارسال خواهد شد.

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی لگوی 455 قطعه

اسباب بازی لگوی 455 قطعه

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 1100 گرم
وزن با بسته بندی: 1500 گرم
ابعاد: 40 در 30 سانتیمتر

درباره محصول
اسباب بازی لگوی 455 قطعه اتوبوس توریستی مارک انلایتن یک بازی جذاب و فکری برای کودک دلبند شما

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی عابر بانک موزیکال ارسال رایگان خودپرداز ATM ، گاوصندوق .قلک

اسباب بازی عابر بانک موزیکال ارسال رایگان خودپرداز ATM ، گاوصندوق .قلک

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 400 گرم
وزن با بسته بندی: 500 گرم
ابعاد: 35×30

درباره محصول
قابلیت دادن رمز
تشخیص اثرانگشت برای بازی
کیفیت بالای بدنه
تست کالا قبل از ارسال انجام میشود
وزن و ابعاد کالا به صورت تقریبی تخمین زده شده
ارسال به سراسر کشور و تحویل درب منزل

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی ست اسپایدرمن به همراه تفنگ و فیگور و ماسک مرد عنکبوتی کد 664

اسباب بازی ست اسپایدرمن به همراه تفنگ و فیگور و ماسک مرد عنکبوتی کد 664

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 800 گرم
وزن با بسته بندی: 1000 گرم

درباره محصول
– ست اسپایدرمن ( مرد عنکبوتی )
– دارای یک فیگور چراغ دار و مفصلی
– دارای ماسک اسپایدرمن صدا دار و چراغ دار
– دارای تفنگ با 8 عدد تیر اسفنجی
– قد فیگور : 24 سانتیمتر
– طول تفنگ : 23 سانتیمتر

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی ست بتمن به همراه تفنگ و فیگور و ماسک بتمن کد 664

اسباب بازی ست بتمن به همراه تفنگ و فیگور و ماسک بتمن کد 664

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 800 گرم
وزن با بسته بندی: 1000 گرم

درباره محصول
– ست بتمن
– دارای یک فیگور چراغ دار و مفصلی
– دارای ماسک بتمن صدا دار و چراغ دار
– دارای تفنگ با 8 عدد تیر اسفنجی
– قد فیگور : 24 سانتیمتر
– طول تفنگ : 23 سانتیمتر

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی سگ کنترلی خالدار سفید-مشکی

اسباب بازی سگ کنترلی خالدار سفید-مشکی

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 350 گرم
وزن با بسته بندی: 400 گرم
ابعاد: 25*18

درباره محصول
باتری خور و دارای ریموت کنترل، روی سر و دم نیز حرکت میکند،زبان و دخان بصورت لولایی میباشد

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی پارکینگ 4 طبقه

اسباب بازی پارکینگ 4 طبقه

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 2000 گرم
وزن با بسته بندی: 2900 گرم

درباره محصول
یک پارکینگ 4 طبقه با ماشین که حس خوبی به بچه ها میده.

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی ماشین طرح جرثقیل بزرگ مدل کماتسو

اسباب بازی ماشین طرح جرثقیل بزرگ مدل کماتسو

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 1799 گرم
وزن با بسته بندی: 2000 گرم
ابعاد: 22*30*70

درباره محصول
اسباب بازی جرثقیل سلیز بزرگ تک جعبه ،قدرتی ونشکن ساخت شرکت ایرانی دورج تویز ،جنس درجه یک ومرغوب با قابلیت بالا وپایین کردن دکل

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی فوتبال دونفره کینگز اسپورت مدل پنالتی کد ZY1904

اسباب بازی فوتبال دونفره کینگز اسپورت مدل پنالتی کد ZY1904

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 1000 گرم
وزن با بسته بندی: 1400 گرم

درباره محصول
اقلام همراه :
– 3 عدد توپ
– لیبل
– دروازه
– دروازه بان
– ابزار شوت
– زمین بازی

– بازی فوتبال مدل پنالتی
– جنس : پلاستیک

مشاهده قیمت و خرید

 

ربات اسباب بازی طرح هشت پا مدل AK

ربات اسباب بازی طرح هشت پا مدل AK

اطلاعات کلی

 • ابعاد
  180*140*120 میلی‌متر
 • وزن
  330 گرم
 • ابعاد بسته بندی
  180*140*120 میلی‌متر
 • وزن بسته بندی
  360 گرم
 • رده سنی
  کودک , نوجوان
 • نوع ربات
  سایر
 • حسگرها
  تماسی
 • توضیحات واکنش‌ها و توانایی‌ها
  با برخورد به مانع بر می گردد
 • نوع حرکت
  راه رفتن
 • ریموت کنترل
  ندارد
 • توضیحات ریموت کنترل
  ندارد

نظرات خریداران:

زیبا و مناسب برای کودکان بالای ۳ سال
چیز جالبیه هست و قیمتش هم در مقایسه با بیرون مناسبه
خیلی عالی و با کیفیته من برای خواهرم گرفتم خیلی باهاش سرگرم میشه
مشاهده قیمت و خرید
آکواریوم اسباب بازی مدل ماهی شناگر جینو
آکواریوم اسباب بازی مدل ماهی شناگر جینو

اطلاعات کلی

 • ابعاد
  8x3x4 سانتی متر
 • وزن
  50 گرم
 • سایر مشخصات
  باتری‌خور (باتری قابلمه‌ای یا ساعت)
 • محصول فاقد باتری است
 • برای فعالسازی به باتری ساعتی نیاز دارد
 • سنسور حساس به آب (شروع به حرکت به محض ورود به آب)
 • به همراه خزه های پلاستیکی تزیینی

نظرات خریداران:

ماهی بامزه ای است و برای بچه جذاب است. خوب عمل می کند. در جعبه دو عدد باتری اضافه هم دارد.
خیلی خوبه من واقعا ازش راضی هستم
مشاهده قیمت و خرید
ربات اسباب بازی طرح سگ مدل MHP-3232
ربات اسباب بازی طرح سگ مدل MHP-3232

اطلاعات کلی

 • ابعاد
  145*90*130 میلی‌متر
 • وزن
  110 گرم
 • ابعاد بسته بندی
  150*100*140 میلی‌متر
 • وزن بسته بندی
  150 گرم
 • رده سنی
  خردسال , کودک
 • نوع ربات
  مدل حیوانات خانگی
 • حسگرها
  تماسی
 • توضیحات واکنش‌ها و توانایی‌ها
  حرکت رو به جلو
 • موزیکال
 • حسگر تماسی پشت گردن برای تولید صدا
 • نوع حرکت
  راه رفتن
 • ریموت کنترل
  ندارد
 • توضیحات ریموت کنترل
  منبع انرژی از طریق باتری ( دو باتری قلمی)

نظرات خریداران:

خیلی جالبه فقط دو تا باطری قلمی هم بخرین من چند رنگ انتخاب کردم که قهوه ای فرستادن و خیلی خوشگل بود فقط صدای واق واق سگه بلنده اگه اعصاب دارید بخرید
برای برادر زادم خریدم با حرکات و طرح خوبی که داره خیلی خوشحال شد فقط کیفیت ساخت خوبی نداره در کل نسبت به قیمتش خیلی می ارزه
خیلی خیلی خوشگل و خوش قیمت. رنگ کرمش رو گرفتم قشنگه
مشاهده قیمت و خرید
اسباب بازی آموزشی تلفن موزیکال مدل 001
اسباب بازی آموزشی تلفن موزیکال مدل 001

اطلاعات کلی

 • هدف بازی
  آموزشی
 • رده سنی
  کودک , نوجوان
 • ابعاد
  50×180×190 میلی‌متر
 • وزن بسته‌بندی
  189 گرم

نظرات خریداران:

خوبه خواهرم دوست داش
دخترم خیلی دوستش داره مرسی
قشنگ است برای بازی بچه ها مناسب است
مشاهده قیمت و خرید

کادو تولد برای دختر بچه 7 ساله

در این سن که شروع تحصیل دختر بچه شما محسوب می شود باید کادو تولدی را تهیه کنید که به درس خواندن و تشویق آنها به یادگیری را افزایش دهد. از اسباب بازی های لوازم تحریر و تخته های وایت برد دفتر نقاشی های فانتزی از این نوع کادو ها است.

اسباب بازی ماشین بنتلی

اسباب بازی ماشین بنتلی

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 224 گرم
وزن با بسته بندی: 350 گرم
ابعاد: 16

درباره محصول
اسباب بازی ماشین فلزی بنتلی
کیفیت عالی
تمامی درب ها باز شو
درب کاپوت
درب صندوق عقب
4درب اصلی
صدادار
چراغدار
وزن 224 گرم

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی بازلایتر و فورکی جعبه ای

اسباب بازی بازلایتر و فورکی جعبه ای

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 510 گرم
وزن با بسته بندی: 670 گرم

درباره محصول
گروه سنی: 3 سال به بالا ▪️باطری خور چراغدار موزیکال صدا دار قابلیت راه رفتن

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی بسکتبال کد 20881X

اسباب بازی بسکتبال کد 20881X

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 900 گرم
وزن با بسته بندی: 1500 گرم

درباره محصول
– ست بسکتبال به همراه تور و توپ و تخته و حلقه
– ارتفاع قابل تنظیم تا حداکثر 120 سانتیمتر
– میله ستون فلزی است
– تخته و حلقه پلاستیکی است
– قطر توپ 14 سانتیمتر
+ اقلام همراه :
– توپ ، تور ، حلقه ، تخته پلاستیکی ، 3 عدد میله فلزی برای ستون

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی جارو برقی مدل دختر توت فرنگی کد ka11

اسباب بازی جارو برقی مدل دختر توت فرنگی کد ka11

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 1000 گرم
وزن با بسته بندی: 1100 گرم
ابعاد: 60*24*16

درباره محصول
باتری ندارد . ابعاد
600x240x16 میلی‌متر
وزن : 1000 گرم
فوق العاده سبک و شیک

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی کاکتوس رقاص موزیکال شارژی با قابلیت ضبط و تغییر صدا

اسباب بازی کاکتوس رقاص موزیکال شارژی با قابلیت ضبط و تغییر صدا

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 400 گرم
وزن با بسته بندی: 700 گرم

درباره محصول
– کاکتوس موزیکال شارژی
– دارای کابل شارژ USB
– دارای 6 نوع آهنگ
– قابلیت ضبط و تکرار صدا
– چراغ دار
– رقاص
– قابلیا تغییر صدای ضبط شده

مشاهده قیمت و خرید

 

ست لوازم تحریر 7 تکه آئوسدو مدل AS-8010 BB
ست لوازم تحریر 7 تکه آئوسدو مدل AS-8010 BB

محتویات داخل این بسته

 • محتویات بسته
  مداد نوکی , نوک مداد نوکی , پاک کن
 • سایر توضیحات
  بسته 7 تکه شامل:
 • – یک بسته نوک 0.7 کوتاه
 • – یک عدد پرگار دارای مداد نوکی 0.7
 • – یک عدد نقاله
 • – یک عدد گونیا 45 درجه
 • – یک عدد گونیا 30 و 60 درجه
 • – یک عدد خط کش 15 سانت
 • – یک عدد پاک کن

نظرات خریداران:

بسته جمع و جور و کاربردی هست. به درد بچه های دبستان میخوره
خیلی خوبه و برای هدیه دادن به دانش اموزا مناسب و کاربردیه
با توجه به قیمت خوبه. برای بچه ها جذابه و کارشونو راه میندازه
مشاهده قیمت و خرید
بسته لوازم تحریر مدل بییر کد Ac2
بسته لوازم تحریر مدل بییر کد Ac2

مشخصات کلی

 • توضیحات اقلام
  کیف
 • پاک کن
 • تراش
 • خودکار
 • مداد
 • خط کش

نظرات خریداران:

خیلی خوبه برای دلخوشی بچه ها عالی هست
مشاهده قیمت و خرید
بازی فکری سوزنی گل مدل ترنم
بازی فکری سوزنی گل مدل ترنم

اطلاعات کلی

 • ابعاد
  20*320*390 میلی‌متر
 • وزن
  450 گرم
 • سبک بازی
  بازی فکری , بازی آموزشی
 • رده سنی
  کودک , نوجوان
 • خطر بلعیدن
  دارد
 • اهداف آموزشی
  تقویت خلاقیت کودک
 • افزایش اعتماد به نفس
 • تقویت مهارت های جرکتی
 • بهبود دقت و تمرکز

نظرات خریداران:

دخترم خیلی باهاش سرگرم شد ولی ای کاش کمی جنسش محکمتر بود…
جنس متوسطی داره ولی دخترم باهاش سرگرم میشه
سرگرمیه خوبیه برای بچه ها
مشاهده قیمت و خرید
تخته نقاشی مغناطیسی کودک مدل باب اسفنجی کد 11
تخته نقاشی مغناطیسی کودک مدل باب اسفنجی کد 11

اطلاعات کلی

 • ابعاد
  320*220*20 میلی‌متر
 • وزن
  260 گرم
 • سبک بازی
  بازی تخته‌ای , بازی فکری , بازی آموزشی
 • رده سنی
  خردسال , کودک , نوجوان
 • خطر بلعیدن
  ندارد
 • سایر توضیحات
  استفاده آسان و بدون ایجاد کثیفی در محیط خانه و البسه کودک شما

نظرات خریداران:

کیفیت قابل قبول داره و رنگ بندی شاد و ابزارش متنوع همراهشه
برای آموزش بچه ها خوبه
حتماحتمابخریدخییییییلی عالیه من ک راضی بودم ازخریدم ب شماهم توصیه میکنم حتماحتماسفارش بدیدبچه هاخوشحال میشن بااین هدیه زیبا

مشاهده قیمت و خرید

کادو تولد برای دختر بچه 8 ساله

در این سن دختر بچه بسیار عاشق کارتون و شخصیت های کارتونی می شوند شما می توانید عروسک های شخصیت های کارتونی را بعنوان هدیه تولد به او بدهید و او را خوشحال کنید.

عروسک طرح اختاپوس مدل مودی ارتفاع 15 سانتی متر

عروسک طرح اختاپوس مدل مودی ارتفاع 15 سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد
  200x200x150 میلی‌متر
 • وزن
  75 گرم
 • جنس
  پولیشی
 • رده سنی
  خردسال , کودک , نوجوان , بزرگسال
 • قابلیت حرکت
  ندارد
 • قابلیت شستشو در ماشین لباسشویی
  دارد
 • قابلیت باز و بسته کردن چشم‌ها
  ندارد
 • سایر توضیحات
  عروسک طرح اختاپوس دو رو که با برگرداندن سمت خوشحال یا عصبانی عروسک، شکل عروسک تغییر پیدا می کند و عصبانی یا خوشحال می شود. با این عروسک ها می توانید حال خودتان را به بقیه نشان دهید بدون اینکه حرفی بزنید!
 • رنگ بندی عروسک از طرح خوشحال عروسک می باشد

نظرات خریداران:

خیلی خوب بود، فکر میکردم بزرگتر باشه وقتی یه رنگش رو انتخاب میکنی طرف دیگه‌ش معلوم نیست چه رنگیه ولی در کل خوبه
خیلی بانمک و خوشگل و کوچولوعه من خیلی دوسش دارم
همه چیزو گفتم هرچی هم گفتم کم بوده عالی بود بهتون توصیه می کنم قیمتش هم خیلی خوب بود
مشاهده قیمت و خرید
عروسک موزیکال مدل Angel Girl
عروسک موزیکال مدل Angel Girl

مشخصات

 • ابعاد
  240×150×150 میلی‌متر
 • وزن
  320 گرم
 • ابعاد بسته بندی
  170×150×140 میلی‌متر
 • وزن بسته بندی
  340 گرم
 • جنسیت
  مونث
 • جنس
  پلاستیک سخت
 • نوع سختی جنس
  سخت
 • رده سنی
  کودک , نوجوان
 • قابلیت حرکت
  دارد
 • قابلیت شستشو در ماشین لباسشویی
  ندارد
 • قابلیت باز و بسته کردن چشم‌ها
  ندارد
 • قابلیت پخش صدا
  موزیکال
 • سایر توضیحات
  عروسک موزیکال
 • دارای چراغ های رنگی
 • قابلیت چرخیدن و بازو بسته شدن

نظرات خریداران:

خیلی بچه دوست داره رقص نور داره میچرخه حرکت میکنه و میخونه
نورش خیلی قویه و تو تاریکی کاملا روشن میکنه همه جارو. خیلی جالبه و قیمتش هم نسبتا مناسبه.
من برای خواهرزاده هام دوتا خریدم خیلی خوشگله و نورهای رنگیش خیلی جذاب کرده
مشاهده قیمت و خرید
عروسک طرح اسب تک شاخ یونیکورن ایستاده ارتفاع 48 سانتی متر
عروسک طرح اسب تک شاخ یونیکورن ایستاده ارتفاع 48 سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد
  350x150x480 میلی‌متر
 • وزن
  300 گرم
 • جنس
  پولیشی
 • نوع سختی جنس
  نرم
 • رده سنی
  خردسال , کودک , نوجوان , بزرگسال
 • قابلیت حرکت
  ندارد
 • قابلیت شستشو در ماشین لباسشویی
  دارد
 • قابلیت باز و بسته کردن چشم‌ها
  ندارد
 • قابلیت پخش صدا
  ندارد

نظرات خریداران:

جنسش خوب بود تحویل به موقعه داشت
خوبه بزرگه خیلی هم خوشگله ممنون از دیجیکالا
خوب بود من برای خواهر زادم خریدم خیلی خوشحال شد و شبا تو بغلش میزاره
مشاهده قیمت و خرید
عروسک طرح دختر روسی قلبی کد MG07 ارتفاع 15 سانتی متر
عروسک طرح دختر روسی قلبی کد MG07 ارتفاع 15 سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد
  50*100*150 میلی‌متر
 • وزن
  70 گرم
 • ابعاد بسته بندی
  50*100*150 میلی‌متر
 • وزن بسته بندی
  70 گرم
 • جنسیت
  مونث
 • جنس
  پارچه‌ای
 • نوع سختی جنس
  نرم
 • رده سنی
  خردسال , کودک , نوجوان , بزرگسال
 • قابلیت حرکت
  ندارد
 • قابلیت شستشو در ماشین لباسشویی
  دارد
 • قابلیت باز و بسته کردن چشم‌ها
  ندارد
 • قابلیت پخش صدا
  ندارد
 • قابلیت شیر خوردن
  ندارد

نظرات خریداران:

خیلی خوشگله عاشقش میشه بچتون
من واااااقعا دوسش دارم…خیلی ناز و مگولیه… خوشگل و خوش دوخت و با کیفیت…
دخترم خیلی خوشش امد
مشاهده قیمت و خرید

کادو تولد برای دختر بچه ۹ ساله

در این سن برای افزایش خلاقیت بچه ها می توانید انواع خمیر بازی و یا لگو و یا پازل های دخترانه را برای او تهیه کنید تا هم سرگرم شود و هم برای او کاربردی و مفید باشد.

اسباب‌بازی تفنگ آبپاش موزیکال دو مخزنه

اسباب‌بازی تفنگ آبپاش موزیکال دو مخزنه

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 600 گرم
وزن با بسته بندی: 650 گرم
ابعاد: 56*28*9

درباره محصول
یکی از اسباب بازی های مورد علاقه پسر بچه ها تفنگه اما این محصول چند تا ویژگی داره، یکی اینکه دو تا مخزن آب داره، یه بزرگ و یه کوچک که با توجه به مدت بازیتون میتونید

از هر کدوم از اونا استفاده کنید و دوم اینکه این تفنگ هم نور داره و هم صدا بازی با تفنگ آبپاش تو این هوای گرم تابستون واقعا به بچه ها میچسبه.

مشاهده قیمت و خرید

اسباب‌بازی چرخ خیاطی

اسباب‌بازی چرخ خیاطی

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 870 گرم
وزن با بسته بندی: 1200 گرم
ابعاد: 8.5 * 19 * 26 سانتی متر

درباره محصول
گروه سنی : 3 سال به بالا
جنس : پلاستیک
نوع بسته بندی : جعبه مقوایی
ساخت چین
بهبود مهارت دست ورزی
افزایش تمرکز، دقت و حوصله
بهترین وسیله برای نقش بازی واقعی
آشنایی با فنون خیاطی

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی اسکوتر کودکان

اسباب بازی اسکوتر کودکان

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 2800 گرم
وزن با بسته بندی: 3000 گرم
ابعاد: 60*78

درباره محصول
این محصول شامل س چرخ ژله ایی میباشد که برتری ویژه این چرخ ها نصبت به نمونه های دارای دو چرخ حفظ تعادل بیشتر برای کودکان دلبندتان میباشد

و همچنین دارای درجه تنظیم ارتفاع فرمان تا 3 درجه میباشد قابلیت جمع شدن و قابل جابجایی میباشد. لازم بذکر است این محصول در 3 رنگ آبی ، صورتی و سبز میباشد

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی سه تکه مخصوص باربی و عروسک سری دورا

اسباب بازی سه تکه مخصوص باربی و عروسک سری دورا

ویژگی‌های محصول
وزن خالص: 1200 گرم
وزن با بسته بندی: 1800 گرم
ابعاد: هر تکه 13×32

درباره محصول
ظرفشویی .یخچال .اجاق گاز. . .

مشاهده قیمت و خرید

 

لگو سری Minifigures مدل Series 16-71013

لگو سری Minifigures مدل Series 16-71013

اطلاعات کلی

 • ابعاد
  20 × 150 × 170 میلی‌متر
 • تعداد مینی فیگور
  یک عدد
 • سری
  Minifigures
 • رده سنی
  کودک , نوجوان
 • قابلیت حرکت توسط موتور الکتریکی
  ندارد
 • خطر بلعیدن
  دارد
 • سایر توضیحات
  – مناسب برای سنین بالای 5 سال
 • محتویات بسته
  – ارسال یک بسته‌ی مینی فیگور به صورت شانسی و تصادفی
 • – دارای شخصیت‌های جنگجوی صحرا، پنگوئن پسر، ملکه یخ، جاسوسی، موز پسر، کوهنورد، کیک بوکسور، پسر شبح‌وار، سرکش ، سایبورگ، ناز کوچولو شیطان، نمایش سگ برنده، دزد دریایی، پرستار بچه، عکاس حیات وحش و ماریاچی

نظرات خریداران:

لگو های جالب و باحالی داره
جنس اصلی برند لگو
عالیه جنسش چون لگو اصله ولی کمی گرونه
مشاهده قیمت و خرید
پازل 150 تکه مدل دختر کفشدوزکی کد 0363
پازل 150 تکه مدل دختر کفشدوزکی کد 0363

اطلاعات کلی

 • ابعاد
  360x160x40 میلی‌متر
 • ابعاد بسته‌بندی
  360x160x40 میلی‌متر
 • وزن
  150 گرم
 • وزن بسته‌بندی
  150 گرم
 • رده سنی
  کودک , نوجوان
 • خطر بلعیدن
  دارد
 • تعداد تکه
  150 تکه
 • جنس پازل
  مقوایی
 • محتویات بسته
  شامل 150 قطعه پازل میباشد

نظرات خریداران:

با این قیمت واقعا مناسب هست.کیفیتش عالیه.فکر نمیکردم به این خوبی باشه.
سلام این محصول عالی است خیلی زیبا باحال و سرگم کننده بسته بندیه عالی زیبا دخترم عاشقش شد توصیه میکنم
سرگرمی خوبیه واسه بچه
مشاهده قیمت و خرید
پازل چوبی سه بعدی رایا مدل تاج محل
پازل چوبی سه بعدی رایا مدل تاج محل

اطلاعات کلی

 • ابعاد بسته‌بندی
  370 × 230 میلی‌متر
 • رده سنی
  بزرگسال , کودک , نوجوان
 • سایر توضیحات
  مناسب برای کودکان بالای 8 سال
 • محتویات بسته
  – چهار صفحه‌ی چوبی 23 × 37 سانتی متری

نظرات خریداران:

چیز جالبیه ولی یکم قیمتش بالاست بنظرم
خیلی خوب و جذابه بچه ها کلی سرگرم شدن. حتما از چسب چوب استفاده کنید
برای سرگرمی خوبه ولی خب سرگرمی یکبار مصرفه درست کنی دیگه نمیتونی خراب کنی و دوباره درست کنی ولی برای دکوری خوبه
مشاهده قیمت و خرید

کادو تولد برای دختر بچه 10 ساله

در این سن بچه ها آروم آرروم تصمیم می گیرند که به تیپ خود برسند و چه کادویی بهتر از این که کمک کنید به خوش تیپ شدن او
انواع کادویی که می توانید بخرید ست لباس، ساعت، گل سر و … است. در ادامه بهترین هدایا را معرفی می کنیم.

ساعت مچی عقربه ای بچگانه طرح باربی

ساعت مچی عقربه ای بچگانه طرح باربی

مشخصات کلی محصول

 • جنس بند
  سیلیکون
 • فرم صفحه
  گرد
 • مورد استفاده
  روزمره

ویژگی ها

 • جزئیات
  – دارای قفل سگکی
 • – دارای طرح جذاب برای کودکان

نظرات خریداران:

برای دختر داییم خریدم. خیلی خوشحال شد. خیلی دوسش داره و استفاده می‌کنه.
خیلی قشنگه و دختر بچه ها خیلی خوششون میاد من تازه دو روزه که خریدم ولی امیدوارم زود خراب نشه
بسیار عالی و مقرون بصرفه
مشاهده قیمت و خرید
گیره سر طرح گل رز کد MK199 بسته 2 عددی
گیره سر طرح گل رز کد MK199 بسته 2 عددی

ویژگی ها

 • توضیحات جنس
  فوم

نظرات خریداران:

از عکسش قشنگ تره
خوشگله پیشنهاد میکنم
سلام بجه ها خوششان آمد
مشاهده قیمت و خرید
ست 3 تکه لباس دخترانه مدل دختر کفشدوزکی L54

ست 3 تکه لباس دخترانه مدل دختر کفشدوزکی L54

مشخصات کلی محصول

 • جنس
  نخ , تریکو
 • طرح پارچه
  طرح دار
 • مورد استفاده
  روزمره , مهمانی
 • قد آستین
  بلند
 • فرم لباس
  جذب
 • یقه
  گرد

 

نظرات خریداران:

مناسب برای بازی بچه ها.هدیه.
خوبه فقط یه کم نازک هستش
دوستان به این محصول به چشم اسباب بازی نگاه کنید نه لباس، دختر من که خیلی خوشش اومد من واقعا راضیم
مشاهده قیمت و خرید
ست 3 تکه لباس دخترانه وچیون مدل GOL33
ست 3 تکه لباس دخترانه وچیون مدل GOL33

مشخصات کلی محصول

 • جنس
  نخ
 • قد
  بالای مچ پا
 • طرح پارچه
  طرح دار
 • مورد استفاده
  مهمانی
 • قد آستین
  بلند
 • فرم
  دم پا کش
 • نوع فاق
  متوسط

نظرات خریداران:

من که خریدم خیلی راضی ام من برای بچه ی داداشم خریدم همه راضی اند عالی است ونقاط ضعف ندارد
برا کادو دادن بسیار مناسب
از عکسش قشنگتره خیلی زیاد راضیم دستتون درد نکنه
مشاهده قیمت و خرید

 

.

.

.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *