هدیه مناسب و ارزان برای دوست پسر چی بخریم؟ [20 هدیه عجیب]

هدیه مناسب برای دوست پسر

هدیه مناسب و ارزان برای دوست پسر

کادو برای دوست پسر

برای دوست پسرمون چی بخریم

برای تولد دوست پسرم چی بخرم

هدیه برای دوست پسر

سوغاتی برای دوست پسر

کادو تولد برای دوست پسر

چه کادویی برای دوست پسرم بخرم

بهترین کادو برای دوست پسر

بهترین هدیه برای دوست پسر

 • برای دوست پسرم کادو چی بخرم
 • برای دوست پسرم چی بخرم
 • چه هدیه ای برای دوست پسرم بخرم
 • کادو برای رفیق پسر
 • کادو برای پسر
 • ایده کادو برای دوست پسر
 • برای دوست پسرم چی کادو بخرم
 • واسه دوست پسرم چی بخرم
 • کادو تولد برای دوست صمیمی پسر
 • تولد دوست پسرم چی بخرم
 • برای دوست پسر کادو چی بخریم
 • هدیه مناسب برای دوست پسر
 • هدیه ارزان قیمت برای پسر
 • کادو برای تولد دوست پسر
 • کادو برای دوست پسر چی بخریم
 • برای دوست پسر خود چه بخریم
 • هدیه تولد برای دوست پسر
 • کادو برای دوست پسر ارزان قیمت
 • کادو برای دوست پسرم چی بخرم
 • واسه تولد دوست پسرم چی بخرم
 • کادو ارزان برای پسر
 • کادوی ارزان برای پسر
 • کادو تولد برای رفیق پسر
 • کادو ولنتاین برای پسر ارزان قیمت
 • ایده کادو تولد برای دوست پسر
 • کادو تولد برای دوست پسرم چی بخرم
 • کادوی مناسب برای دوست پسر
 • به دوست پسرم چی کادو بدم
 • کادو تولد ارزان برای پسر
 • هدیه برای تولد دوست پسر
 • برای دوست پسر خود چه هدیه ای بخریم
 • چه کادویی برای تولد دوست پسرم بخرم
 • کادو واسه دوست پسر
 • هدیه به دوست پسر
 • کادو به دوست پسر
 • کادو برای دوست پسرم
 • کادو برای دوس پسر
 • کادوی کوچک برای پسر
 • چه کادوی برای دوست پسرم بخرم
 • برا دوست پسرم چی بخرم
 • کادو برای نامزد پسر
 • بهترین کادو برای رفیق پسر
 • کادو قیمت مناسب برای پسر
 • هدیه برای رفیق پسر
 • کادو تولد رفیق پسر
 • کادو دوست پسر
 • بهترین کادو تولد برای رفیق پسر
 • هدیه کوچک برای دوست پسر
 • کادو تولد دوست پسر
 • کادوی تولد برای دوست پسر
 • کادو مناسب برای پسر
 • کادو تولد برای پسر
 • کادو برای رل پسر
 • کادو یادگاری برای پسر
 • یادگاری برای پسر
 • کادو مناسب برای دوست پسر
 • کادو تولد برای رل پسر
 • کادو تولد چی بخرم برای پسر
 • کادو کوچک برای پسر
 • ایده کادو برای پسر
 • کادو تولد برای دوست پسر با قیمت مناسب
 • بهترین کادو تولد برای دوست پسر
 • بهترین هدیه برای رفیق پسر
 • ایده برای تولد دوست پسر
 • كادو براي دوست پسر
 • ایده کادو تولد دوست پسر
 • کادو ارزان برای دوست پسر
 • ایده کادو تولد برای پسر
 • کادو ارزون برای پسر
 • کادوی مناسب برای پسر
 • کادوی مناسب و ارزان
 • هدیه برای پسر
 • کادوی ارزون برای پسر
 • هدیه تولد برای رفیق پسر
 • کادو برای تولد رل پسر
 • هدیه تولد دوست پسر
 • کادوی تولد برای رفیق پسر
 • کادو تولد برای دوس پسر
 • برای تولد دوست پسرم چیکار کنم؟
 • هدیه تولد به دوست پسر
 • برای یه پسر کادو چی بخریم
 • اولین کادو برای دوست پسر
 • کادو تولد واسه دوست پسرم چی بخرم
 • هدیه واسه دوست پسر
 • هدیه برای دوست صمیمی پسر
 • کادو برا دوست پسر
 • خرید کادو برای دوست پسر
 • کادوی تولد برای دوست پسرم چی بگیرم
 • هدیه خاص برای دوست پسر
 • کادو چی بخرم برای پسر
 • بهترین تحفه برای دوست پسر
 • برای پسرا کادو چی بخریم
 • کادو برای پسر چی بخریم
 • کادو تولد برای نامزد پسر
 • کادو ساده برای پسر
 • کادو برای تولد رفیق پسر
 • “اولین هدیه برای نامزد”
 • کادو ارزان قیمت برای پسر
 • سوغاتی برای پسر
 • هدیه ارزان برای دوست
 • برای تولد پسرم چی بخرم
 • کادو برای دوست صمیمی پسر
 • کادو برای پسر ارزان
 • کادو تولد به دوست پسر
 • هدیه برای نامزد پسر
 • هدیه ارزون برای پسر
 • کادو برای عشقم پسر
 • کادو با قیمت مناسب برای پسر
 • چه چیزی برای کادو تولد دوست پسرم بخرم
 • بهترین کادو برای تولد دوست پسر
 • کادو تولد برای پسر ارزان
 • هدیه برای پسرا
 • هدیه دوست پسر
 • بهترین کادو برای دوست صمیمی پسر
 • هدیه زیبا برای دوست پسر
 • ایده کادو برای تولد پسر
 • کادو تولد برای دوست پسر چی بخرم
 • چه هدیه ای برای پسر مناسب است
 • ایده کادو ارزان برای پسر
 • سوپرایز دوست پسر
 • چي بخرم سورپرایز کادو برای پسر
 • اولین هدیه برای نامزد پسر
 • ولنتاین چی بخرم واسه دوست پسرم
 • برای تولد پسر چی بخریم
 • هدیه روز پسر
 • هدیه کوچک برای دوست
 • کادو به پسر
 • کادو ارزان برای دوست
 • برای تولد دوست پسر چی بخریم
 • یادگاری چی بخرم
 • کادوی تولد برای پسر
 • بهترین کادو تولد برای پسر
 • اولین کادوی تولد برای دوست پسر
 • کادو کم هزینه برای پسر
 • کادوی خوب برای پسر
 • ایده خرید کادو برای پسر
 • کادو تولد برای دوست پسرم
 • هدیه به پسر
 • پیشنهاد کادو تولد برای پسر
 • هدیه کوچک برای پسر
 • بهترین هدیه تولد برای دوست پسر
 • هدیه برای رل پسر
 • کادو واسه دوست پسرم چی بخرم
 • کادو برای پسرا
 • کادو شیک برای پسر
 • کادو برا پسرا
 • هدیه برا پسرا
 • هدیه ارزان برای پسر
 • کادوی ساده برای پسر
 • کادو تولد برای دوست پسرم چی بگیرم
 • ایده تولد برای دوست پسر
 • کادو خاص برای پسر
 • کادو واسه پسرا
 • بهترین کادو برای عشقم پسر
 • یه کادو خاص برای پسر
 • کادو برا تولد پسر
 • کادو برا پسر
 • بهترین کادو ها برای پسر
 • کادو برای تولد دوست پسرم
 • ایده تولد دوست پسر
 • بهترین هدیه برای تولد دوست پسر
 • ایده کادو خاص برای پسر
 • ایده هدیه برای پسر
 • هدیه مناسب برای دوست
 • هدیه برای دوست پسرم
 • کادو تولد واسه پسر
 • هدیه برای دوست
 • خرید کادو تولد برای پسر
 • برای یادگاری چی بخریم
 • کادو برای دوس پسرم
 • هدیه برای دوست پسرم چی بخرم
 • کادو برای دوست پسرمان چی بخریم
 • چه کادویی برای دوست پسر مناسب است
 • کادو برای پسر 20 ساله ارزان
 • سورپرایز تولد دوست پسر
 • واسه دوست پسرم کادو تولد چی بخرم
 • کادو برای دوست چی بخریم
 • کادو پسر
 • هدیه برای تولد پسر
 • کادوی ارزان قیمت برای دوست پسر
 • کادو تولد برای پسر 20 ساله ارزان
 • هدیه ولنتاین به دوست پسر
 • کادوی ارزان ولنتاین برای پسر
 • بهترین کادو ولنتاین برای پسر
 • کادو ولنتاین خاص برای پسر
 • کادو چی بخرم
 • بخریم
 • راهنمای خرید هدیه
 • چی بخریم
 • برای پسر کادو چی بخریم
 • کادوی روز پسر
 • کادو واسه پسر
 • کادو تولد برای عشقم پسر چی بخرم
 • برای یک پسر چه کادویی بخریم
 • کادو خوب برای پسر
 • سورپرایز کادو برای پسر
 • برای پسر چی کادو بگیریم
 • برای پسر چه کادویی بخریم
 • کادو تولد نامزد پسر
 • کادو گرون برای پسر
 • کادوی تولد دوست پسر
 • خرید دوست پسر
 • کادو برای تولد نامزد پسر
 • لیست کادو برای پسر
 • کادو تولد ارزون برای پسر
 • واسه پسرا کادو چی بخریم
 • هدیه برای پسر چی بخریم
 • کادو برای تولد دوست پسرم چی بخرم
 • کادوی تولد ارزان برای پسر
 • برای پسر چه کادویی بگیریم
 • بهترین یادگاری برای پسر
 • کادو روز پسر
 • چه کادویی برای پسر مناسب است
 • کادو تولد برای عشق پسر
 • هدیه مناسب برای پسر
 • برای تولد پسرا چی بخریم
 • هدیه تولد برای نامزد پسر
 • بهترین کادو برای پسر
 • کادو برای تولد عشقم پسر
 • کادو واسه پسر چی بخریم
 • بهترین کادو برای نامزد پسر
 • کادو تولد برا دوست پسر
 • کادو برای پسرا چی بخریم
 • پیشنهاد کادو برای پسر
 • ایده سورپرایز دوست پسر
 • کادو تولد ساده برای پسر
 • چه کادویی برای پسر بخریم
 • برای پسر ها چه کادویی بخریم
 • پسرا کادو چی دوست دارن
 • برای کادو تولد پسر چی بخرم
 • کادو معنوی برای پسر
 • هدیه مناسب پسر
 • کادو تولد برای عشقم پسر
 • کادو برای پسرها
 • واسه تولد پسر چی بخریم
 • بهترین کادوی تولد برای پسر
 • ایده ی کادو تولد برای پسر
 • تولد پسر چی بخریم
 • کادو برای پسر چی بگیریم

هدیه مناسب و ارزان برای دوست پسر چی بخریم؟ اگر شما هم بدنبال خرید مناسب برای دوست پسرتون هستید و نمی دونید چی بخرید تا دوست پسرتون رو سوپرایز کنید در ادامه این مقاله با ما همراه باشید چون براساس تحقیقاتی که انجام دادیم بهترین هدیه برای دوست پسر رو گلچین کرده ایم که با خرید آنها حتما دوست پسرتون رو سوپرایز خواهید کرد.

سورپرایز هدیه مناسب و ارزان برای دوست پسر

دوست پسرها معمولا با هر کادویی خوشحال می شوند البته بیشتر دوست پسرها هر چه کادوهایی گرون تری بیخرید بیشتر به آن علاقه نشان می دهند. البته همه پسرها این مدلی نیستند. کادویی که برای دوست پسر خود می خواهید بخرید باید با توجه به علایق و سلیقه و همچنین نیاز او هدیه تهیه کنید. اگر برای تولد او میخواهید هدیه بخرید بهتون پیشنهاد میکنم مقاله ایده برای کادو تولد را بخوانید.

قبل از اینکه اقدام به خرید کادو کنید اطلاعات کسب کنید که دوست پسر شما به چه چیزهایی علاقه دارد و با پرسش چند تا سوال و نظر خواهی میتوایند علایق او را بدست آورید. اگر به تازگی دوست شده اید و میخواهید هدیه بخرید و از علایق او باخبر نیستید نگران نباشید چون ما قراره هدایایی رو معرفی کنیم که هر پسری با دیدن آنها سوپرایز خواهد شد.

کادو برای دوست پسر چی بخرم؟

سلیقه دومین فاکتوری است که باید به آن توجه کنید فرق سلیقه با علاقه این است که اگر شما سلیقه دوست پسر خود را بدانید. هر کادویی رو با توجه به سلیقه او بخرید قطعا از کادو شما خوشحال خواهد شد چون با توجه به سلیقه او خریداری کرده اید.

اگر دو تا فاکتوری که بالا به آن اشاره کردیم بی خبر هستید به نیازهای دوست پسر خود توجه کنید که به چه چیزی نیاز دارد که هنوز آن را تهیه نکرده و یا چه چیزی میتوانید برای او هدیه دهید که یکی از نیاز او را برطرف کند.

تا اینجا 3 تا از فاکتورهای مهم را با هم بررسی کردیم در ادامه میخواهیم به معرفی کادو ها بپردازیم. لیست کادوهای زیر با توجه به تحقیقی که از سایت های مختلف و کامنتهایی که در سایت مختلف درج شده و همچنین با توجه به محبوبیت بهترین کادو برای دوست پسر را معرفی میکنیم که با خرید آنها قطعا او را خوشحال و سوپرایز خواهید کرد.

البته نگران قیمت هدایا نباشید چون ما سعی میکنیم کادوهای ارزان و با کیفیت را معرفی کنیم.

مچ بند هوشمند

مچ بند هوشمند برای هر دوست پسری مناسب است چون یه فاکتوری که در بالا به ان اشاره کردیم را یکجا دارا است. هم نیاز او را برطرف می کند و هم کاربردی است. با قیمت خیلی ارزان میتوانید کادو ارزان برای دوست پسر خود بگیرید.

مچ بند هوشمند مدل M3
مچ بند هوشمند مدل Health M3 به همراه یک عدد بند
مچ بند هوشمند مدل M4

پاور بانک

هر پسری قطعا به این کادو نیاز دارد و با خرید این کادو برای دوست پسرتان او را سوپرایز خواهید کرد. در ادامه بهترین پاور بانک ها ارزان قیمت را بهتون معرفی میکنیم.

شارژر همراه مدل BEH-111 ظرفیت 5200 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه سامسونگ مدل2 NCظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه ریمکس مدل PPL 15 ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت

هندزفری

اگر دوست پسرتان اهل موزیک است و بیشتر تایم خود را مشغول گوش کردن به موزیک اسن خرید هندزفری بهترین گزینه برای اوست.

هندزفری مدل IN-EARIG935
هدست بی سیم مدل MAB106
هندزفری تایپ سی طرح ایرپاد

کیف

کیف یک هدیه مناسب برای دوست پسر است. اگر دوست پسرتان لپ تا پ دارد برای او یک کیف لپ تاپ کادو دهید اگر کارمند است یک کیف رسمی و اگر دانشجو است برای او یک کوله پشتی هدیه دهید.

یک مقاله جامع و کامل هم برای خرید ست هدیه مردانه شیک منتشر کردیم که شامل کیف و کمربند و … که بهتون پیشنهاد میکنیم به سری بزنید.

کیف پول چرم دیاکو مدل 251
کیف اداری مردانه کد 1-P257

دستبند

دستبند مناسب دوست پسرهایی است که اهل زیورآلات هستند اگر دوست سر شما هم به دستبند علاقه دارد حتی یک دست بند برای او کادو بدید و سوپرایزش کنید.

دستبند چرم وارک مدل رهام کد rb226
دستبند طرح قلب و بینهایت کد Mn-S1 مجموعه 2 عددی

گردنبند

گردنبند از اون دسته کادویی های است که بیشتر پسر ها با آن علاقه مند هستند و یک کادو ماندگار برای او خواهد بود.
گردنبند هدیه مناسب و ارزان برای دوست پسر است که همیشه همراه او خواهد بود.

آویز گردنبند مردانه طرح کپسول مدل Kp-01
آویز گردنبند هنرکده دارینا طرح دوربین کد SH0006
آویز گردنبند طرح آتاری کد hiviu At_01

اتو مو

یک هدیه کاربردی برای دوست پسر. با خرید این هدیه کاربردی اجازه دهید دوست پسرتان با اتویی مو که شما به او هدیه داده اید موهای خود را درست کند.

اتو موی سه کاره جیمی/جاندلی/مدل JDL 2109
اتو مو روزیا مدل HR735

ماگ

ماگ نیز یکی دیگر از هدایای مناسب برای دوست پسر است که میتوانید یکی از نیاز های او را رفع کنید و همیشه هنگام استفاده به یاد شما باشد.

ماگ طرح پیانو مدل کلاویه

قهوه ساز

متخص دوست پسرهایی که عاشق قهوه هستن با خرید این هدیه مناسب دوست پسر او خوشحال و در پوست خود نخواهید گنجید اینو بهتون قول میدم.

قهوه جوش اسپرسو ساز دستی مدل 3 Cup
فرنچ پرس استارباکس کد 350 new1
فرنچ پرس وینتج مدل VN369

ساعت

این هدیه پایه ثابت همه کادوهاست و بیشترین تعداد کادویی که تا الان به پسر ها داده شده 😂 ساعت هدیه مناسب و ارزان برای دوست پسر است و همه پسری را خوشحال می کند. یکی برای دوست پسر خود بخرید.

ساعت مچی عقربه ای مردانه مدل CtBl
ساعت مچی عقربه ای ان ام کیو کد 2640
ساعت مچی عقربه ای والار کد LF2870

ماشین اصلاح سر و صورت

گزینه مناسبی برای دوست پسرهایی که به ریش خود بسیار رسیدگی می کنند اگر شما با کادویی بتوانید اصلاح ریش ها را برای او راحت کنید دوست پسر شما بیشتر از قبل به شما علاقه مند خواهد شد و هدیه شما یک هدیه ماندگار خواهد بود.

ماشین اصلاح موی سر و صورت جاست ای تریم مدل t2
ماشین ریش تراش یاندو مدل Sv-w301u
ماشین اصلاح موی صورت وای کیل مدل 6028

کلام آخر

ما در این مقاله سعی کردیم هدیه مناسب و ارزان برای دوست پسر را خدمتتان معرفی کنیم. امیدواریم که برای شما مفید واقع شده باشه تونسته باشید استفاده لازم رو ببرید. اگر میخواهید هدیه را بر اساس شخصیت افراد خریداری کنید بهتون پیشنهاد میکنم مقاله بهترین هدیه برای مردان را بخوانید. اگر شما هم پیشنهادی و یا تجربه ای در زمینه سورپرایز هدیه مناسب و ارزان برای دوست پسر دارید را زیر همین مقاله در بخش دیدگاه برایمان بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *